Tentang IPI Bentala


Institut Pemikiran Islam (IPI) Bentala bertujuan menjadi lembaga yang otoritatif perihal khazanah
keilmuan, kebudayaan serta kebangsaan berlandaskan pandangan hidup Islam.

Visi


Menjadi lembaga kajian Islam yang otoritatif perihal khazanah keilmuan, kebudayaan serta kebangsaan berlandaskan pandangan hidup Islam.

Misi


Melakukan pengkajian berlandaskan pandangan hidup Islam terhadap khazanah
keilmuan, kebudayaan serta kebangsaan.

Menyebarluaskan gagasan-gagasan keilmuan yang bertujuan ishlah (perbaikan)
berdasarkan pandangan hidup Islam.

Program


Diskusi Pekanan, tematik, dengan mengundang
narasumber dari pelbagai disiplin ilmu dan fokus
kajian.

Melakukan penelitian terkait pemikiran Islam,
kehidupan masyarakat muslim, dan kondisi
kebangsaan secara umum, 2-3 kali dalam setahun.

Diskusi artikel-artikel jurnal mutakhir di bidang Kajian Islam dan Kajian Agama (Religious Studies), dwipekanan, untuk memperbarui dan memperluas wawasan

Menerbitkan majalah ilmiah kajian Islam dan kebudayaan, dwibulanan,
bekerja sama dengan NuuN.id

Kajian the worldview of Islam, pekanan, merujuk buku-buku karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas (bekerja sama dengan PEMBINA)

Kajian kitab klasik Islam dan Barat,
dwipekanan, dengan dibimbing akademisi yang menguasai tema

Menerbitkan kertas kebijakan (policy paper), bulanan, berisi pandangan kritis hasil diskusi kelompok (focus group discussion) anggota yayasan dan para pakar (akademisi, aktivis,
budayawan, dsb.), terkait isu-isu aktual